Skip to content
Ga terug

De uitslag
Hoe kunt u het Fries in uw omgeving toekomst geven?

De toekomst van het Fries

Voorstel Stemmen
Bevestig uw stem: Buorman en Buorman yn it Frysk (Gurbe en Piebe) 232
Bevestig uw stem: SJONG IT Live 98
Bevestig uw stem: Ferhalebank 82
Bevestig uw stem: Tûzen wurden buordsjes 79
Bevestig uw stem: Frysk Muzykalbum - Ensa 75
Bevestig uw stem: Betûfte learkrêften foar de Fryske taal- en identiteisûntwikkeling fan de bern! 71
Bevestig uw stem: frysk yn doarp en iepen fjild 64
Bevestig uw stem: TIKTOK-FESTIVAL 59
Bevestig uw stem: Bern foar Bern, de Fryske Kinderen voor Kinderen 55
Bevestig uw stem: Praat mar wer Frysk 53
Bevestig uw stem: Opfryskjen winkelstrjitten 48
Bevestig uw stem: 'Baas Giele Taksy', Inez Timmer sjongt Joni Mitchell. 47
Bevestig uw stem: Stimmen fan Fryslân sjonge Frysk Feestrepertoire 42
Bevestig uw stem: Fryske rap entûsjasmearret de jongerein 38
Bevestig uw stem: In brief oan ússels 37
Bevestig uw stem: Wa wit, een nije FRYSKE hit! 37
Bevestig uw stem: De Fryske Sjamaan Karavaan 25
Bevestig uw stem: Op Fryske taalroute nei Helgolân 24
Bevestig uw stem: Sichtberens Frysk mei û.o. goodiepûde by Nederlânsk Kampioenskip fierljeppen 24
Bevestig uw stem: Fryske taal foar elk hús(ke) 24
Bevestig uw stem: Fryskify: Nij platfoarm foar muzyk fan en troch Fryske grûn! 22
Bevestig uw stem: Fryske vrouwen en Frysk iten 21
Bevestig uw stem: Frysker Fryslân 19
Bevestig uw stem: De ferfrysking fan de wrâldbekende mûne yn midden-Fryslân 19
Bevestig uw stem: Parren receptenboekje 18
Bevestig uw stem: Duorsum en interaktief Frysk relaasje geskink  13
Bevestig uw stem: Der op út! (Ontdek en Beleef Fryslân) 13
Bevestig uw stem: Plaquette Balkespringer Surhuzum 11
Bevestig uw stem: Twatalige strunkisten 9
Bevestig uw stem: “Doch wêr ' tst bliid fan wurdst” 8
Bevestig uw stem: Fryske kinderkleding 8
Bevestig uw stem: Kwartetspul 4
Bevestig uw stem: Keunstwurk Balk 3