Tagonklikheid

Provinsje Fryslân wol dat elkenien alle ynformaasje en tsjinsten op ’e webside fan ’e provinsje maklik lêze en brûke kin. Dêrom wurket de provinsje oan it ferbetterjen fan ’e tagonklikheid fan ’e webside, sadat dy foldocht oan ’e oerheidsstandert Webrjochtlinen ferzje 2 (nivo AA).

Status toegankelijkheidslabel van Stim fan Fryslân. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Webrjochtlinen


Doel fan ’e webrjochtlinen is dat de webside tagonklik is foar safolle mooglik minsken, ek al hawwe dy beheinings of foarkarren. Soks hâldt benammen it neikommende yn:

  • De websiden binne sa skreaun dat safolle mooglik minsken begripe kinne wat oft der stiet.
  • De webside is mei alle pc’s, tablets of smartphones tagonklik, dus ek foar minsken mei oanpaste apparatuer.

Swierrichheden

Komme jo in swierrichheid tsjin mei de tagonklikheid fan dizze webside? Jou dy dan troch oan stimfan@fryslan.frl. Wolle jo de link nei de webside oanjaan dêr’t jo de swierrichheid tsjinkommen binne? Tige tank!

Mear ynformaasje

Op ’e webside Digitoegankelijk.nl is mear ynformaasje oer digitale tagonklikheid te finen.