Skip to content

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Provincie Fryslân en heeft betrekking op Stim fan Fryslân.

Het doel van de verwerking

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens, namelijk uw e-mail adres en mogelijk uw gebruikersnaam, alleen verzameld en verwerkt worden voor het gebruik van https://stimfanfryslan.frl.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. U kiest zelf uw eigen gebruikersnaam, dus u bepaalt hierbij zelf of u herkenbaar bent op het platform of niet. Verzamelde persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt zodat u:

  • Kunt inloggen en actief mee kunt doen op Stim fan Fryslân
  • Wij u op de hoogte kunnen houden van hoe het staat met uw ingebrachte ideeën.

Als u dat niet langer op prijs stelt, kunt u zich laten uitschrijven. 

Beveiliging

Provincie Fryslân draagt zorg voor passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Deze toestemming geeft u op het moment van registreren.  

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking. De bewaartermijnen van persoonsgegevens zijn voor de provincie met toepassing van de Archiefregelgeving opgenomen in selectielijsten die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn vastgesteld.

Rechten op inzage, correctie en verwijdering

Als betrokkene heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht deze te laten wijzigen of verwijderen en het recht op data op te vragen om die zelf door te kunnen geven (dataportabiliteit). Bent u niet tevreden over hoe Stim fan Fryslân uw persoonsgegevens verwerkt? Neem in dat geval contact op met de functionarisgevensbescherming@fryslan.frl. Komt u er met provincie Fryslân niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

Om Stim fan Fryslân technisch mogelijk te maken, werkt de provincie samen met Democrateam/Martijn Radstake BV. 

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met: stimfan@fryslan.frl

Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven