Werom

SJONG IT Live

SJONG IT SJONG IT  •  05-04-2022  •  De takomst fan it Frysk  • 

Singers
Singers

Yn 3 groepen fan maksimaal 10 sette amateursjongers / sjongeressen ûnder begelieding fan in singer -songwriter  in besteand popnûmer oer yn it Frysk.

Troch in sjongdosint wurde se yn 4 oeren de groep taret op in opname fan it nûmer. Yn Studio Audioshape wurde de nûmers opnommen, mikst en mastere.

Dizze nûmers wurde online dield fia social media lykas YouTube, facebook en Instagram.  Mar dan begjint it pas, de sjongers dogge mei mei SJONG IT! Live! Op it poadium fan Neushoorn wurdt in konsert organisearre dêr 't publyk frije tagong hat.

Mei dit projekt leare muzikanten it Frysk brûken, is online de Fryske muzyk te beharkjen en is op in live optreden foar publyk omtinken foar de Fryske taal.  wy hoopje hjirmei fuortendaliks in berik fan 30 amateursjongers en publyk by konsert (ferwachtet 150 ) te helje en yndirekt ree fia social media skat op 15.000 minsken. Kosten singer/songwriter (12 uren) 1.000 euro/zangdocent 1.000/organisatie 250 repetitie locatie 150/cd opname (30*4 uur*50)=6.000 Concertkosten Neushoorn 6.000= 14.400 euro

Lokaasje: Studio Audioshape/Neushoorn/Online

Idee yntsjinne troch: Studio Audioshape

Jo moatte ynlogge of in akkount oameitsje om reagearje te kinnen.
Geen mijlpalen gedefiniëerd