Werom

Buorman en Buorman yn it Frysk (Gurbe en Piebe)

Eamel Eamel  •  31-03-2022  •  7 reacties  •  De takomst fan it Frysk  • 

Gurbe en Piebe - De fleurichste beunhazzen fan Fryslân!
Gurbe en Piebe - De fleurichste beunhazzen fan Fryslân!

Buurman en Buurman, wa is der net grut mei wurden. In Fryske fersie soe echt leuk wêze foar jong en âld. Der bin ek in pear ôfleveringen yn it Grinslanders en dy gongen firaal!

Alle sosjale media hjir oan keppelje. Tik tok FB ensanf. Wa wyt kin wy dit ek op de omrop krije??? De linseensjes lese yn Nederlân by Marc van Selms, van TradeMarcLicensing, dêr mat wy wol út komme kinne. 

Wy kinne de filmkes sels ynprate mei leuke stemkes en leuk montêre.

Eamel 

Oer it realisearjen fan de rjochten is kontakt mei de copyright eigener (Patmat en Boba Studio s.r.o). Der is in earste tastimming foar it meitsjen fan tenminste ien ôflevering en de mooglikheid op mear. It definitif mooglik realisearjen fan dit idee mei totaal maksimaal 15.000 euro is mei ofhinklik fan fierdere ôfspraken mei harren hjiroer. Ek kin besjoen wurde om hjirnjonken ek bêrneboekjes buorman & buorman yn it Frysk út te jaan.

Jo moatte ynlogge of in akkount oameitsje om reagearje te kinnen.
Geen mijlpalen gedefiniëerd