Werom

De útslach
Hoe kinne jo it Frysk yn jo fermidden takomst jaan?

De takomst fan it Frysk

Idee Stimme
Befestigje jo stim: Buorman en Buorman yn it Frysk (Gurbe en Piebe) 232
Befestigje jo stim: SJONG IT Live 98
Befestigje jo stim: Ferhalebank 82
Befestigje jo stim: Tûzen wurden buordsjes 79
Befestigje jo stim: Frysk Muzykalbum - Ensa 75
Befestigje jo stim: Betûfte learkrêften foar de Fryske taal- en identiteisûntwikkeling fan de bern! 71
Befestigje jo stim: frysk yn doarp en iepen fjild 64
Befestigje jo stim: TIKTOK-FESTIVAL 59
Befestigje jo stim: Bern foar Bern, de Fryske Kinderen voor Kinderen 55
Befestigje jo stim: Praat mar wer Frysk 53
Befestigje jo stim: Opfryskjen winkelstrjitten 48
Befestigje jo stim: 'Baas Giele Taksy', Inez Timmer sjongt Joni Mitchell. 47
Befestigje jo stim: Stimmen fan Fryslân sjonge Frysk Feestrepertoire 42
Befestigje jo stim: Fryske rap entûsjasmearret de jongerein 38
Befestigje jo stim: In brief oan ússels 37
Befestigje jo stim: Wa wit, een nije FRYSKE hit! 37
Befestigje jo stim: De Fryske Sjamaan Karavaan 25
Befestigje jo stim: Op Fryske taalroute nei Helgolân 24
Befestigje jo stim: Sichtberens Frysk mei û.o. goodiepûde by Nederlânsk Kampioenskip fierljeppen 24
Befestigje jo stim: Fryske taal foar elk hús(ke) 24
Befestigje jo stim: Fryskify: Nij platfoarm foar muzyk fan en troch Fryske grûn! 22
Befestigje jo stim: Fryske vrouwen en Frysk iten 21
Befestigje jo stim: Frysker Fryslân 19
Befestigje jo stim: De ferfrysking fan de wrâldbekende mûne yn midden-Fryslân 19
Befestigje jo stim: Parren receptenboekje 18
Befestigje jo stim: Moai duorsum en interaktief Frysk relaasje geskink 13
Befestigje jo stim: Der op út! (Ontdek en Beleef Fryslân) 13
Befestigje jo stim: Plaquette Balkespringer Surhuzum 11
Befestigje jo stim: Twatalige strunkisten 9
Befestigje jo stim: “Doch wêr ' tst bliid fan wurdst” 8
Befestigje jo stim: Fryske kinderkleding 8
Befestigje jo stim: Kwartetspul 4
Befestigje jo stim: Keunstwurk Balk 3