Diskusjes

Begjin in diskusje en diel jo miening mei oaren oer ûnderwerpen dy’t jo yn ús provinsje wichtich fine. As mear as 500 ynwenners oanjouwe in diskusje ûnderwerp wichtich te finen, dan sille wy dit fan Stim fan Fryslân út troch jaan oan de griffier fan de Provinsjale Steaten dy’t dan besjen kin wat sy mooglik mei dizze ynbring dwaan kinne.

Ynfo by de Ideeën ferbetterje sadat flaters oanpast wurde kinne.

  Gjin reaksjes  •  26-04-2022  •  Mr. Rummble

Soe it net moai wêze at we de flaters ferbetterje kinne, bygelyks troch lytse feroarings oan te bringen sadat minsken dêr net oer falle? No snap ik wol dat hja net in hiel idee oars opskriuwe kinne moatte, mar dat it wat flot lêzen wurde kin soe dochs wol moai wêze om de campagne moai yn te gean of net? Wa is it mei my iens?

50% Ik ben het oneens
2 tomkes

Waarom de mening van inwoners van Fryslân en Friezen 'om utens' door elkaar?

  6 reaksjes  •  10-03-2022  •  Rob Goedhart

Mooi zo'n platform, op initatitief van de PVV en 50PLUS, zo heb ik begrepen. Maar wat ik niet begrijp is dat zowel inwoners van Fryslân (wel en niet native Fries) als 'Friesen om utens' onverdeeld mee mogen doen. Ik wil (als inwoner van Fryslân, maar geen geboren Fries) niet dat er straks allerlei mensen vanuit het hele land (en de rest van de wereld) mee gaan stemmen op de vraag of er straks bijvoorbeeld (let op voorbeeld) toch ook in Fryslân volop gas gewonnen mag gaan worden. Althans: ik neem aan dat dit soort onderwerpen op den duur aan de orde gaan komen. En dat het niet alleen een folklore-platform wordt over de Fryske taal, het skutsjessilen, fierljeppen en het kaatsen? Aanbeveling aan de bouwers van deze site. Maak direct onderscheid tussen inwoners van Fryslân en 'Friezen om utens'. Bijvoorbeeld door de verplichting om de huidige woonplats te vermelden. Rob Goedhart.

20% Ik ben het oneens
15 tomkes

Fryske taal foar elts húske

  Gjin reaksjes  •  05-05-2022  •  JanR

Wat in moai en praktysk idee. Sokken mear! Drekt oppakke en útfiere provinsje.....

0% Ik ben het oneens
Gjin tomkes

Het fries wordt ons steeds meer opgedrongen

  3 reaksjes  •  26-04-2022  •  Else

De laatste jaren wordt er veel energie en geld besteed aan de promotie van de friese taal. Maar waar het voorheen een vrije keus was om fries te spreken, bekruipt mij steeds meer het gevoel dat de friese taal 'de niet fries-sprekenden' wordt opgedrongen. In menig friese gemeente worden straat- en plaatsnamen aangepast naar het fries en worden hordes werknemers op friese afûk-cursussen gestuurd. Opeens komen er op het werk mails in het fries en komen er 'taalomtinkers' die moeten helpen bij het op juiste wijze schrijven van friese teksten. Al versta ik het wel, ik spreek geen fries. En dat heb ik nooit als probleem ervaren. Ik heb me ook nooit minder 'fries' gevoeld dan mijn friestalige mede-provincie genoten. Maar door de steeds verder toenemende druk om vooral fries te spreken en te schrijven, bemerk ik bij mezelf een zekere weerstand ontstaan.  Kan er rekening gehouden worden met de (aanzienlijke) groep inwoners die gewoon nederlands spreken En willen blijven spreken? En die misschien helemaal niet zitten te wachten op al die verandering van plaats-of straatnamen? Die gemeenschapsgeld wellicht veel liever aan andere zaken besteed zien, dan aan de promotie van de friese taal? Zijn er meer mensen die er ook zo over denken?  Nb: wellicht dat dit nu niet het juiste moment is voor deze discussie, aangezien ik verwacht dat nu vooral mensen naar dit platform worden getrokken die juist voor de uitbreiding van de friese taal zijn (gezien het eerste onderwerp voor dit burgerparticipatie platform). Ik kan mij nl voorstellen dat het niet fries sprekende deel van de inwoners van Friesland, vanwege het gekozen onderwerp, minder de behoefte voelt om van zich te laten horen. Waarom zou je bijvoorbeeld nu het platform bezoeken, als je niet zoveel met de friese taal hebt? Laat staan dat je ideeen hebt ter promotie van die taal? Is het een idee om bij een volgende raadpleging het onderwerp zó te kiezen dat iedere fries zich geroepen kan voelen om te reageren?  

93% Ik ben het oneens
13 tomkes

Help by diskusjes

Begjin in diskusje om jo miening mei oaren te dielen oer ûnderwerpen yn de provinsje dy't jo belangryk fine.

Om in diskusje te begjinnen of om mei te dwaan oan in diskusje moatte jo in akkount oanmeitsje op Stim fan Fryslan.

As jo de diskusje graach yn it Frysk dwaan wolle mar Frysk skriuwen dreech fine, sjoch www.frysker.nl foar it ienfaldich neisjen of oersetten fan in tekst.