Diskusjes

Begjin in diskusje en diel jo miening mei oaren oer ûnderwerpen dy’t jo yn ús provinsje wichtich fine.

Help by diskusjes

Begjin in diskusje om jo miening mei oaren te dielen oer ûnderwerpen yn de provinsje dy't jo belangryk fine.

Om in diskusje te begjinnen of om mei te dwaan oan in diskusje moatte jo in akkount oanmeitsje op Stim fan Fryslan.

As jo de diskusje graach yn it Frysk dwaan wolle mar Frysk skriuwen dreech fine, sjoch www.frysker.nl foar it ienfaldich neisjen of oersetten fan in tekst.