Werom

Drain-trein?

Gaasterlân-Man Gaasterlân-Man  •  17-06-2022  •    Gjin reaksjes  • 

Ik sjoch dy Lelyline as in 'drain' foar de stampfolle Rânestêd.

Neat mear en net minder...wer litte wy de 17 miljoen minsken wenje en hoe mut dat yn 2050, as der (neffens it CBS) 20 miljoen (!) ynwenners binne.

Derom mut d'r no plak makke wurde troch it romjen fan de boeren -op basis fan diskutabele arguminten- sa dat d'r mear rails, asfalt en beton komme kin.

De fraach neffens my is: Wannear sizze wy dat Nederlân te lyts wurdt foar alle deistiche ambysjes?

Yn lyste lânnen as Oosteryk en Switserlan ha se hjin Schiphol, wereldhavens en smoarriche yndustry...en dochs is it wolwêzen dêr heech.

Hoe dogge se dat der??

Stop de groei en de sucht nei jild en rykdom en stjoer op wolwêzen sû ik sizze.

Mar ja...wa bin ik?

Reaksjes (0)

Jo moatte ynlogge of in akkount oameitsje om reagearje te kinnen.