Werom

Fine jo it Deltaplan foar it noarden wol of gjin goed idee foar Fryslân?

Stim fan Fryslân Stim fan Fryslân  •  15-06-2022  •    54 reaksjes  • 

Dizze diskusje is foar no ôfrûn. By it Deltaplan debat op 13 july yn Vergadering Provinsjale Steaten 13-07-2022 Provinsje Fryslân (notubiz.nl)  is troch ferskate leden fan Provinsjale Steaten oan ynput út dizze diskusje referearre. Deputearre Avine Fokkens hat by dizze gearkomst tasein de útkomsten fan sawol it Fries Sociaal Planbureau en Stim fan Fryslân by de wurkgroep Deltaplan mei te nimmen. Sjoch ek Stim fan Fryslân berjochten op twitter. 

 

 

Tinkbylden oer de Lelyline en de mooglike bou fan tûzenen ekstra wenningen yn noardlik Nederlân stean yn 'Bouwstenen voor het Deltaplan - Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden'.

Wy binne benijd hoe’t jo nei de oanset fan it Deltaplan sjogge. Wat wolle jo de Fryske Steateleden meijaan foar it Deltaplan-debat op 13 july?

Earst mear lêze oer it Deltaplan en dit online-petear?

Fraach:

Fine jo it Deltaplan foar it noarden wol of gjin goed idee foar Fryslân?

Ik fyn it Deltaplan in goed idee foar Fryslân, omdat ….

Ik fyn it Deltaplan net in goed idee foar Fryslân, omdat ….

Ik bin der noch net hielendal út, omdat...

Reaksjes (54)

Jo moatte ynlogge of in akkount oameitsje om reagearje te kinnen.