Werom

Hoe sjocht foar jo de provinsje Fryslân der yn 2050 by foarkar út?

Stim fan Fryslân Stim fan Fryslân  •  15-06-2022  •    3 reaksjes  • 

Tinkbylden oer de Lelyline en de mooglike bou fan tûzenen ekstra wenningen yn noardlik Nederlân stean yn 'Bouwstenen voor het Deltaplan - Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden'.

Ut resint ûndersyk fan it Fries Sociaal Planbureau (juny 2022) docht bliken dat ynwenners fan Fryslân by eventuele realisaasje fan it Deltaplan ûnder oare foardielen ferwachtsje op it mêd fan berikberens, de ekonomy en wurkgelegenheid. Mar ek ferwachtsje ynwenners by realisaasje fan it Deltaplan efterútgong fan ‘natuer en miljeu', 'kwaliteit fan lânskip' en de 'Fryske taal en kultuer '.

Earst mear lêze oer it Deltaplan en dit petear?

Diskusjefraach:  

Hoe sjocht foar jo de provinsje Fryslân der yn 2050 op dizze aspekten by foarkar út?

En wat wolle jo de Steateleden mei it each op de takomst fan Fryslân by diskusje oer it Deltaplan dêroer graach meijaan?

Reaksjes (3)

Jo moatte ynlogge of in akkount oameitsje om reagearje te kinnen.