Werom

Ynfo by de Ideeën ferbetterje sadat flaters oanpast wurde kinne.

Mr. Rummble Mr. Rummble  •  26-04-2022  •    Gjin reaksjes  • 

Soe it net moai wêze at we de flaters ferbetterje kinne, bygelyks troch lytse feroarings oan te bringen sadat minsken dêr net oer falle? No snap ik wol dat hja net in hiel idee oars opskriuwe kinne moatte, mar dat it wat flot lêzen wurde kin soe dochs wol moai wêze om de campagne moai yn te gean of net? Wa is it mei my iens?

Reaksjes (0)

Jo moatte ynlogge of in akkount oameitsje om reagearje te kinnen.